Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Om skolen > Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Har du studert helse- og oppvekstfag på videregående, og ønsker å fortsette med utdanning på høyere nivå? Eller har du kanskje arbeidet i helsesektoren i flere år? Da kan vår videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid være noe for deg.  

bilde av hender

Om studiet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er en videreutdanning som ved Fagskolen i Kristiansund undervises deltid over 2 år. Studiet er lagt opp til én dag med undervisning per uke, samt 10 ukers praksis, og selvstudium.

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse, som tar initiativ til- og organiserer tiltak i samarbeid med pasienter og brukere, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

Søknadsfrist

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året.

Du søker opptak våren 2021 på Samordna opptak.

 • 1. februar: Åpning for søkning
 • 15. april: Siste frist for levering av søknad og dokumentasjon
 • 20. mai: Publisering av opptak
 • 25. mai: Du kan søke ledige studieplasser
 • 27. mai: Siste frist for å svare
 • 2. juni: Suppleringsopptak starter

For ytterligere informasjon om opptaket, se Samordna opptak sine hjemmesider: https://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister-fag/

Opptakskrav

Det formelle opptakskravet til studiet er relevant fagbrev.

Man kan også søke om opptak på bakgrunn av minst 5 års relevant praksis.

Mer om dette finner du i fagskolens opptakskriterier. 

Se dokument til høyre på siden!

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt utdanning er det et mål at fagskolekandidatene skal ha de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som vil være nødvendig for arbeid innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid. NB! Det er ikke nødvendig å kjøpe bøker bør oppstart. 

Kunnskap

Kandidaten..

 • har kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles
 • har innsikt i sentrale lover og forskrifter som regulerer rettigheter og plikter for pasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere innen helse- og rusomsorg
 • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser er organisert
 • kan oppdatere sin kunnskap innen psykisk helse- og rusarbeid for å ivareta brukeres individuelle behov
 • har kunnskap om etiske teorier og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med brukere med psykiske lidelser og ruslidelser
 • forstår betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid i rehabiliteringen av brukere med psykiske lidelser og ruslidelser
 • har forståelse for psykiske lidelser og ruslidelser i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten..

 • kan anvende kunnskap om mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser for å delta i planlegging, organisering og iverksetting av tiltak og metoder
 • kan anvende kunnskap og samhandlingskompetanse i veiledning av pasienter/brukere for å oppnå mestring og aktiv problemløsning
 • kan kommunisere og samhandle med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner for å gjennomføre hensiktsmessige tiltak
 • kan finne informasjon og fagstoff om helsefremmende arbeid, og gjennom dette bidra til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • kan kartlegge ressurser og identifisere behov hos pasienter/ brukere med psykiske lidelser og ruslidelser for å iverksette helsefremmende tiltak

Kompetanse

Kandidaten..

 • har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i psykisk helse- og rusarbeid og kan reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig og etisk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar samarbeid med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner, ivaretar brukermedvirkning, og ser behovet for meningsfull aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser
 • kan utføre kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser og ruslidelser for å vurdere og ivareta deres behov for omsorg, behandling og oppfølging
 • kan bygge relasjoner i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle sin kompetanse og forståelse for pasienter/brukere og fagfeltet
 • kan utvikle tjenestetilbudet gjennom erfaring- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen

Kontaktpersonar

Brynhild Rossbach Hesthamar Brynhild Rossbach Hesthamar
Faglærer/Faglig ansvarlig
71 28 39 82 /
Mob. 950 24 714
Send e-post