Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Om skolen > Prosessteknikk

Prosessteknikk

Studiet i prosessteknikk gir mange muligheter etter fullført utdanning, og næringslivet har et økende behov for kompetanse innenfor dette området. 

Prosessteknikk 1
Prosessteknikk 2

 

Om studiet

Fagskolen i Kristiansund tilbyr en 2-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på fulltid. Fra og med høsten 2017 vil bli det bli mulig å velge mellom to retninger på 2.året: "Marin bioprosess og næringsmiddel" eller "Energigass og metallurgi"

Økende internasjonalisering har de siste årene gitt grunnlag for vekst i den norske prosess- og næringsmiddelindustrien. Næringslivet etterspør nå flere fagteknikere til den marine sektoren, olje- og gassindustrien, og næringsmiddelindustrien. Våre ferdigutdannede studenter er blant annet blitt ansatt hos  GC Rieber Oils, Shell, Skretting og Tine. 

Utdanningen i Prosessteknikk gir deg en solid, yrkesrettet utdanning på høyere nivå. Etter fullført utdanning vil du ha de kunnskaper, ferdigheter, og den kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser. I studiet brukes blant annet digitale verktøy som AutoCAD til maskinkonstruksjon og projeksjontegninger, og studieplanen inneholder også fag innenfor økonomi og ledelse som vil gi deg et bedre grunnlag for å kunne vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, for så å treffe hensiktsmessige og begrunnede valg. Mer om læringsutbyttet blir beskrevet nedenfor.  

Søknadsfrist

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året.

Du søker opptak våren 2020 på Samordna opptak.

 • Åpning av søkning: 1. februar
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Dato for publisering av opptak: 20. mai (svarfrist 27. mai)
 • Dato for åpning av ledige studieplasser: 25. mai
 • Dato for siste opptakskjøring: 3. juni (svarfrist 10. juni)

 Dersom det er ledige plasser på et studium etter at opptaket er gjennomført, er det mulig å sende papirsøknad, samt nødvendig dokumentasjon direkte til fagskolen. Du kan laste ned søknadsskjema her. 

Opptakskrav

Det formelle opptakskravet til studiet er relevant fagbrev.

Man kan også søke om opptak på bakgrunn av minst 5 års relevant praksis.

Mer om dette finner du i fagskolens opptakskriterier. 

Se dokument til høyre på siden!

Overordnet læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten..

 • har kunnskap om kjemiske og fysikalske prosesser som skjer ved fremstilling av produkter; fra råvare til ferdig produkt.
 • har kunnskap om prosessteknikker, som rensing, analyse og transport innenfor det prosesskjemiske anlegget. 
 • har kunnskap om prosesser og prosesskjemiske maskiner som er nødvendig for å gjennomføre kjemiske reaksjoner.
 • har kunnskap om instrumenter for måling, styring og regulering av driftsparametere i et kjemisk anlegg. 
 • har kunnskap om kjemiske produkters livsløp og den miljømessige konsekvensen ved fremstilling, bruk og avhending.
 • har kunnskap om eksponeringsfaktorer i prosessindustrien og de vanligste risikoreduserende tiltak.
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse.
 • har kunnskap om nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innenfor prosessindustrien.
 • kan vurdere og sikre at alle trinn i prosessen utføres i henhold til lover som gjelder for prosessindustrien, samt for helse, miljø og sikkerhet (HMS), og tilhørende forskrifter, samt nasjonale og internasjonale standarder innen prosessindustrien. 
 • har kunnskap om prosessindustrien og kjennskap til yrkesfeltet, samt kjennskap til samarbeid med andre yrkesfelt, som petroleums- og næringsmiddelindustrien.
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen prosessindustrien.
 • kjenner til prosessindustriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen prosessindustrien.

Ferdigheter 

Kandidaten..

 • kan gjøre rede for sine faglige valg når en skal sette prosessystemer i drift, på grunnlag av teorier, beregninger og utstyrsforståelse.
 • kan drive intern og ekstern opplæring.
 • kan bidra til nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innen prosessindustrien gjennom å reflektere over egen praksis.
 • kan reflektere over prosessen som helhet og kan justere den faglige utøvelsen under veiledning.
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.
 • kan finne og henvise til prosessteknisk informasjon og vurdere relevansen for en prosessfaglig problemstilling. 
 • kan kartlegge prosesskjemiske og -industrielle situasjoner og identifisere problemstillinger knyttet til parametere i prosessen ved å utarbeide og følge opp systemer for kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og ved behov iverksette tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten..

 • kan planlegge og gjennomføre kjemiske beregninger, analyser og prosesstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene, og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan utføre sitt arbeid på en teknisk, sikkerhetsmessing og økonomisk forsvarlig måte etter kunders behov. 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen prosessfaget, samt med eksterne målgrupper i petroleums- og næringsmiddelindustrien og virksomheter med kjemisk og prosessteknisk kompetanse.
 • kan utveksle synspunkter med andre som har praktisk og teoretisk bakgrunn innenfor prosessbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • kan bidra til organisasjonsutvikling.

Kontaktpersonar

Ingemund Falkberget Engøy
Faglig ansvarlig Prosessteknikk
71 28 39 41 / Mob. 995 01 739
Send e-post