Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Maskinoffiserutdanningen

Maskinoffiser 1

Læringsutbytte

Maskinoffiserutdanningen er maritim utdanning på ledelsesnivå. Etter endt utdanning skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å kunne arbeide både nasjonalt og internasjonalt. 

«Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring» (NKR) ble i 2011 fastsett av Kunnskapsdepartementet. Dette er knytt til European Qualification Framework (EQF), noe som gjør det mulig å sammenligne kvalifikasjoner i alle EU-/EØS-land

NKR beskriv ulike nivå av kvalifikasjoner i form av læringsutbytte. Læringsutbyttet skal beskrive kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som studentene oppnår ved fullført utdanning.For alle utdanninger blir det utarbeidd læringsutbyttebeskrivinger (LUB) både på overordna nivå og for hvert emne i utdanningen.

Utdanningen dekksoffiser er ei toårig utdanning på fagskolenivå, og hører hjemme på nivå 5.2 i NKR. For utfyllende informasjon om NKR se: www.regjeringen.no og www.nokut.no

Kunnskap: 

Studenten

•  Har kunnskap om konstruksjon, reparasjoner, vedlikehold og drift av maskineri med tilhørende verktøy og system om bord på skip tilsvarende krav satt i STCW for maskinsjef og førstemaskinist.

•  Har kunnskap om konstruksjon, reparasjoner, vedlikehold og drift av elektriske og elektroniske anlegg med tilhørende verktøy og system om bord på skip tilsvarende krav satt i STCW for maskinsjef og førstemaskinist.

•  Har kunnskap om økonomi og leiing, norsk, matematikk, fysikk og engelsk for å lede teknisk drift og operasjon av skip.

•  Kan vurdere eige arbeid som leiende maskinoffiser i forhold til IMOs konvensjoner, regelverk, avtaleverk, prosedyrer og forskrifter.

•  Kjenner til skipsfartens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt.

•  Har kunnskap om skipsfart og en maskinoffisers rolle i yrkesfeltet.

•  Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om miljø, sikkerhet og skipsteknisk drift.

•  Har innsikt i egne utviklings muligheter i bedriften, hos verft og utstyrsleverandører, samt liknende yrker. 

Ferdighet:

Studenten

•  Kan gjøre rede for sine faglige valg av materialer, metoder, prosesser og teknikker i ledelsen av skipets reparasjoner, vedlikehold og teknisk drift.

•  Kan reflektere over sin egen utøving som ledende maskinoffiser ved å kartlegge en situasjon, gjennomføre en analyse og justere denne under rettledning.

•  Kan finne og vise til informasjon og fagstoff, regelverk, avtaleverk, prosedyrer og forskrifter for å vurdere relevansen for yrkesfaglige problemstillinger som oppstår ved den skipstekniske drifta.

•  Kan kartlegge en situasjon som oppstår i maskinrommet eller ved andre driftssystem om bord, identifisere problemet og finne behov for iverksetting av tiltak. 

Generell kompetanse:

Studenten

•  Kan planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innen skipsteknisk drift, alene eller som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for kvalitet, teknologi og miljø både nasjonalt og internasjonalt.

•  Kan utføre arbeid med drift, overvåking og vedlikehold av maskiner, elektriske og elektroniske anlegg i tråd med lover, forskrifter, produsentens anbefalinger og anerkjente prinsipp og fremgangsmåter.

•  Kan utføre arbeid med omsorg for skip, personer og miljø i tråd med lovverk og anerkjent sikkerhetspraksis.

•  Kan utføre arbeid som involverer økonomi og leiing, norsk, matematikk, fysikk og engelsk som er relevant for en leiende maskinoffiser.

•  Kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innen skipsteknisk drift, samt eksterne målgrupper som leverandører, myndigheter og klasseselskap, og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis ved drift, vedlikehold og operasjon av skip.

•  Kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom sitt arbeid i et lokalt og globalt perspektiv på tvers av fag, samt med leverandører av varer

Kontaktpersonar

Cecilie Sundgården Reitan
Lærer
40 46 81 77
Send e-post