Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Dekksoffiserutdanningen

Dekksoffiser

Læringsutbytte:

Dekksoffiserutdanningen er maritim utdanning på ledelsesnivå. Etter endt utdanning skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å kunne arbeide både nasjonalt og internasjonalt. 

"Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring" (NKR) ble i 2011 fastsett av Kunnskapsdepartementet. Dette er knytt til European Qualification Framework (EQF), noe som gjør det mulig å sammenligne kvalifikasjoner i alle EU-/EØS-land

NKR beskriv ulike nivå av kvalifikasjoner i form av læringsutbytte. Læringsutbyttet skal beskrive kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som studentene oppnår ved fullført utdanning.

For alle utdanninger blir det utarbeidd læringsutbyttebeskrivinger (LUB) både på overordna nivå og for hvert emne i utdanningen.

Utdanningen dekksoffiser er ei toårig utdanning på fagskolenivå, og hører hjemme på nivå 5.2 i NKR. For utfyllende informasjon om NKR se: www.regjeringen.no og www.nokut.no

Kunnskap:

Studenten

•  Har kunnskap om skipskonstruksjon, vedlikehold og drift av skip med tilhørende verktøy og systemer, samt behandling av last, tilsvarende krav satt i STCW for overstyrmann og skipsfører.

•  Har kunnskap om navigering og planlegging av en seilas tilsvarende krav satt i STCW for overstyrmenn og skipsfører

•  Har kunnskap om økonomi og ledelse, norsk, engelsk, matematikk og fysikk tilsvarende krav beskrevet i de forskjellige funksjoner i STCW som gjelder for overstyrmenn og skipsførere

•  Har kunnskap om vern av havmiljøet, et skips sikkerhet og omsorg for personer om bord på skip

•  Kan vurdere eget arbeid som ledende dekksoffiser i forhold til IMOs konvensjoner, regelverk, avtaleverk, prosedyrer og forskrifter

•  Har kunnskap om internasjonal skipsfart og kjennskap til maritim næring

•  Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om marint miljø, maritim sikkerhet og drift av skip

•  Kjenner til skipsfartens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt

•  Har innsikt i egne utviklingsmuligheter innad i bedriften, hos verft og utstyrsleverandører, samt beslektede yrker. 

Ferdighet:

Studenten

•   Kan gjøre rede for sine faglige valg av metoder, prosesser og teknikker i ledelsen av skipets navigering, lasting/lossing og drift

•   Kan reflektere over sin egen utøvelse som ledende dekksoffiser og justere denne under veiledning

•   Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, regelverk, avtaleverk, prosedyrer og forskrifter og vurdere relevansen for driften av skip

•   Kan kartlegge en situasjon som oppstår ombord, identifisere hvordan dette påvirker skipets sikkerhet og identifisere behov for å iverksette tiltak 

Generell kompetanse:

Studenten

•  Kan planlegge og gjennomføre seilas, lasting og lossing samt andre prosjekter innen driften av skip, alene og sammen med kolleger ombord, i tråd med etiske krav og retningslinjer

•  Kan utføre arbeid med navigering, lasting/lossing, drift og overvåking av skip i tråd med lover, forskrifter, produsentens anbefalinger og bedriftens interne regelverk

•  Kan bygge relasjoner med andre nautikere, og på tvers av fag, samt med leverandører av varer og tjenester

•  Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen drift av skip, samt eksterne målgrupper som leverandører, myndigheter og klasseselskap, og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis ved drift, vedlikehold og operasjon av skip

•  Kan bidra til organisasjonsutvikling ombord ved å ta i bruk nye arbeidsmetoder og ny teknologi.

Kontaktpersonar

Linda-Merethe Pedersen
Faglærer
71 28 40 50 / Mob. 990 40 406
Send e-post